Efficiency CRM سی.آر.ام

مدیریت مشتریان

مدیریت وظایف و یادآور در CRM

مالی و حسابداری

مدیریت وظایف و یادآور در CRM

برنامه ریزی و تولید

کاربردهای نرم افزار crm

مدیریت زنجیره تامین

کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM سی آر ام

بازرسی و آزمون

مدیریت وظایف و یادآور در CRM

بازاریابی و فروش

کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM سی آر ام

زیرساختهای IT و ICT

کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM سی آر ام

نشاط سازمانی