گستردگی امکانات در بسته ی نرم افزاری رکاما ( CRM ) سبب افزایش روز افزون نیازمندیهای مشتریان رکاما به دریافت خدمات متفاوت ،از زمان نصب ، راه اندازی ، آموزش تا استقرار از تیم پشتیبانی گردیده است. این عوامل سبب ارتقای توانمندیها و قابلیتهای بسیاری در تیم پشتیبانی گردیده است. لذا کارمندان تیم پشتیبانی و خدمات رکاما توشه های پر بار از تجربیات خود را در قالب خدمات متنوع در حین استقرار به مشتریان ارائه می نمایند . برخی از این توانمندیها در این صفحه به نمایش گذاشته شده است.