راهکار تلفن مستقیم

مدیریت و انتقالل تماس ها از تلفن های مستقیم

ویژگی انتقال مستقیم و غیر مستقیم تماس های برقرار شده. و همچنین تماس های بی پاسخ از تلفن های درون‌سازمان به قسمت پرونده مخاطبین crm ، از وخصوصیات ویژه بخش مدیریت تماس می باشد

منافع و مزایا

• امکان تهیه گزارش از عملکرد نیروهایی که با تلفن های سازمانی وظایف و تماس ها را پیگیری میکنند.

• امکان ثبت اتوماتیک تماس و سوابق آن و منتقل کردن تماس ها به crm.

• قابلیت ضبط مکالمات و انتقال دستی و اتوماتیک به crm.

• تهیه گزارش به صورت ساده و غیر مستقیم از زمان شروع تماس برقرار شده.

• پنهان کردن و فیلتر کردن تماس ها بر اساس شخصی بودن و کاری بودن تماس ها

• امکان ثبت کلمات کلیدی، موضوعات گزارش تماس ها و توضیحات تماس.

• ایجاد گزارشات مجزا و تفکیک شده از تاریخچه تماس مشتریان یا مخاطبینی که با تلفن های درون‌سازمان تماس گرفته اند.

• و غیره

امکانات

• امکان جداسازی در انتقال ضبط تماس و مکالمات.

• ثبت مدت مکالمه به صورت اتوماتیک

• جداسازی و ارسال تماس های ضبط شده

• ثبت بر مبنای تماس های برقرار شده با هر یک از تلفن های درون سازمانی

• ثبت و تهیه گزارش در راستای موضوعات تماس های ثبت شده از تلفن های درون‌سازمان