استفاده از مشاوره جهت استقرار CRM معقول ترین اقدام، پس از اخد تصمیم برای پیاده سازی CRM در سازمان است. شرکتهای زیادی در بدو امر به صورت خود محور و بر اساس تکیه بر نیروی انسانی خود اقدام به راه اندازی CRM در سازمان مطبوع خود می نمایند. آنچه که صریحا می توان گفت این است که اگر اشخاص قبلا سابقه پیاده سازی و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری را نداشته باشند. یا بد تر از آن تا کنون جایی به صورت مستقیم درگیر کار در مجموعه ای که CRM دارد نبوده باشند، قطعا در از دست دادن منابع و زمان زمان سازمان تأثیر جدی خواهند داشت. در برخی از مقاله هایی که در رابطه با استقرار نرم افزار CRM در سازمان نوشته ایم، به چند نکته به صورت مکرر اشاره کردیم. اولا: مدیریت ارتباط با مشتری یک فرهنگ در سازمان است. دوما:پیاده سازی و استقرار CRM همیشه با مقاومت مواجه می شود سوما: پیاده سازی اشتباه علاوه بر افزایش مقاومت باعث زدگی و حیرانی در سازمان می شود.