خاکستری
۲.۸ میلیون تومان
آموزش ماهیانه ندارد
مشاوره حضوری ماهیانه ندارد
کارشناس استقرارد ۱ روز هر سه ماه
آموزش گروهی ریموت ۱ بار
تخفیف کارشناس حضوری ۱۰ درصد
نصب و راه اندازی حضوری تا ۱ بار
ورود اطلاعات پایه تا ۱۰ فایل اکسل ۱۰۰ ردیفه
مهندسی فرایند تا ۲ فرایند
مهندسی داده ها تا ۵ جدول
مدت ۶ ماه
روشن
۷.۲ میلیون تومان
۱ روز آموزش هر ۳ ماه
۱ روز مشاوره هر ۳ ماه
کارشناس استقرارد ۲ روز هر سه ماه
آموزش گروهی ریموت ۲بار
تخفیف کارشناس حضوری ۱۷ درصد
نصب و راه اندازی حضوری تا ۱ بار
ورود اطلاعات پایه تا ۲۰ فایل اکسل ۱۰۰ ردیفه
مهندسی فرایند تا ۴ فرایند
مهندسی داده ها تا ۲۰ جدول
مدت ۹ ماه
براق
۱۶.۶ میلیون تومان
۱ روز آموزش ماهیانه
۱ روز مشاوره ماهیانه
کارشناس استقرارد ۱ روز هر ماه
آموزش گروهی ریموت ۳ بار
تخفیف کارشناس حضوری ۲۵ درصد
نصب و راه اندازی حضوری تا ۳ بار
ورود اطلاعات پایه تا ۴۰ فایل اکسل ۱۰۰ ردیفه
مهندسی فرایند تا ۱۰ فرایند
مشاوره حضوری مهندسی تمام داده ها و جدامل
مدت ۱۲ ماه